Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu
lingre.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego lingre.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https:// lingre.pl w
  szczególności:
  1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https:// lingre.pl
  1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji
  1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy
  1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki
  1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym
  określa wyjątki
  1.6 określa wymagania techniczne
  1.7 informuje o Polityce prywatności
  1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich
  1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
 2. Serwis internetowy działający w domenie https:// lingre.pl prowadzony jest przez NWELD Mariusz
  Myjak, Błonie 145, 39-320 Przecław, NIP 8172134185, REGON 360048539
  e-mail: nweld.biuro@gmail.com; telefon kontaktowy: 735 029 620.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).
  Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
  Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
  i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
  umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
  wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania
  rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
  nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
  ze zmian.
 7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje
  zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja
  jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na
  wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
 10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
  w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług
  poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego
  Regulaminu.
 12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
  te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
  Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy
  prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
  konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
  za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§2 Definicje
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie internetowym
Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
Produkt na zamówienie – Produkt ten nie znajduje się na magazynie, a jego produkcja rozpoczyna
się z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https:// lingre.pl za pośrednictwem,
którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług
Sprzedawca, Usługodawca – NWELD Mariusz Myjak, Błonie 145, 39-320 Przecław,
NIP 8172134185, REGON 360048539

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego
Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta
Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego
Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym
prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym
dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru
Klienta.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy,
umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu
internetowego lingre.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na
podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy,
dotyczących Serwisu.
Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

§3 Usługi elektroniczne

 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1.1 Formularz zamówienia
  1.2 Formularz kontaktowy
  1.3 Newsletter
  1.4 Blog
  1.5 Konto klienta
 2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
  Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia
  za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za
  pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w
  każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link
  w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na
  adres nweld.biuro@gmail.com. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty
  elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w
  ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych
  informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo
  do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o
  tym fakcie Usługobiorcy.
 5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej
  chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki
  internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
 6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym
  Regulaminie.
  6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
  następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz wyświetlanej nazwy.
  6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
  ustanowionych w formularzu rejestracji.
  6.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z
  tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
  Sprzedawcy.
  6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych
  obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej
  wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
 7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w
  zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu
  internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na
stronie internetowej https:// lingre.pl
2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez
cały rok.

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”
  3.2 w Koszyku Klient może:
  3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
  3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x”
  znajdującej się nad miniaturką zdjęcia, z lewej strony tabeli Koszyka
  3.2.3 dla odświeżenia zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj
  koszyk”
  3.2.4 zrealizować otrzymane kupony.
  3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk
  „Przejdź do płatności”.
  3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
  3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
  3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy
  3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
  3.5 następnie należy:
  3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
  3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na
  przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia
  3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
  3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z
  obowiązkiem zapłaty.

3.8 przy wyborze Przelewy24 należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać
się i zaakceptować regulamin Przelewy24 następnie potwierdzić Zamówienie poprzez
kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.
3.9 Wybór płatności za pobraniem jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.

 1. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą
  umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
  stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę
  Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 5 dni, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie
  składania Zamówienia podano inny termin.
 2. W przypadku Produktu na zamówienie, czas realizacji Zamówienia może nastąpić w ciągu 40 dni.
 3. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj.
  dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 4. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
  1.1 firmy kurierskiej ROHLIG SUUS Logistics,
  1.2 firmy kurierskiej Geis,
  1.3 firmy kurierskiej Ambro Express,
  1.4 Poczty Polskiej.
 2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty opłaconego Zamówienia. Sprzedawca za pomocą
  wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka
  zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do
  odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili
  otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie
  odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa
  Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania
  odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia kalendarzowego od chwili
  otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie
  poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres
  e-mail. W takim przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
  płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 4. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie
  nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej
  bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
 7. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm ROHLIG SUUS Logistics, Geis,
  Ambro Express oraz Poczty Polskiej i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy
  oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest
  informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania
  Zamówienia.
 8. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest
  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki

 1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:
  1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i
  sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.
  1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia
  przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania
  właściwego protokołu.
  1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu
  przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca
  się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej
  sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
  1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w ROHLIG SUUS Logistics,
  Geis, Ambro Express oraz Poczty Polskiej są udostępnione w regulaminach dostępnych na
  stronach internetowych firm kurierskich.
 2. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
  konsumenta.
 3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak
  zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w
  terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za
  równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
  konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym
  zakresie.

§8 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
  1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania
  potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)
  1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje
  przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w
  Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
  numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości
  opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję
  Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  1.3 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera
  doręczającego przesyłkę.
 2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8
  niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z
  wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
  Cywilnego.
  3.W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
  realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od
  Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty
  elektronicznej.

§9 Gwarancja

 1. Gwarancja na Produkt sprzedany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie
  wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Sprzedawcy wynikających z
  przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o
  objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu
 3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w
  Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu

§10 Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację można złożyć:
  4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: nweld.biuro@gmail.com
  4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
  NWELD Mariusz Myjak, Błonie 145, 39-320 Przecław
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia
  wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze
  składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym
  należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają
  uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego
  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o
  podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
  przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
  upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  10.2 żądać usunięcia wady
  10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
  wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo
  Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
  wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem
  produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i
  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 13. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
  konsumenta.
 14. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na
  podstawie art. 558 §1 KC.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od
  umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
  Produktu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając
  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia
  przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
  internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie
  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach
  konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania
  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o
  odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
  rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  Sprzedawcę.
  7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej
  transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził
  się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres
  Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
  jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem
  terminu 14 dni.
  7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
  Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
  mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie
  wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
8.3 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
8.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
8.5 w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
  10.1 adres e-mail: nweld.biuro@gmail.com
  10.2 adres Sprzedawcy: NWELD Mariusz Myjak, Błonie 145, 39-320 Przecław

§12 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
  1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
  1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru
  wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
  1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google
  Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
  1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa
  JavaScript
  1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych
  powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz
  Produktów.

§13 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób,
  których dane dotyczą zostały opisane w [Polityce prywatności] (link do strony z Polityką
  prywatności).

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,
  po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
  polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w
  przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów
  Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
  https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z
  bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
  zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje
  poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa
  polskiego.
  2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym
  Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja
  2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
  rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
  w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający
  internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do
  platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr. 
  Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: nweld.biuro@gmail.com.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
  2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
  2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://
  lingre.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być
  zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie
  internetowej Serwisu internetowego https:// lingre.pl użyte są w celach informacyjnych.
 4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
  prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach
  korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
  bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.
  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany
  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin
  wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https:// lingre.pl
  na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo
  poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty
  elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
  W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany
  jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
  Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje
  rozwiązaniem Umowy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
  Załącznik nr 1
  Oświadczenie PDF (link do pdf)